Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van Upgrade zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Upgrade. Leden dienen de algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren bij betaling van een abonnement of een beurtenkaart. Zij worden geacht de voorwaarden voorafgaand een betaling te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Upgrade is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap. Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor bepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan trainingen – in groep of privĆ© – behorende bij dit betreffende lidmaatschap.
Artikel 2a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website of mobiele App van Upgrade.
Artikel 2b. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van aankoop van een abonnement of beurt(en). Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Artikel 2c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 2d. Bij lidmaatschap dient het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
Artikel 2e. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer, voor deelname aan lessen in Upgrade, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
Artikel 2f. Upgrade is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Upgrade bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
Artikel 3a. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen Upgrade en het lid. De kosten van het lidmaatschap dienen uiterlijk voor de 1e van iedere maand door ondergetekende overgemaakt te worden aan Upgrade.

Artikel 4: Duur van het lidmaatschap. Het lidmaatschap Bronze, Silver, Gold en Platinum gelden 4 weken en worden niet automatisch verlengd. Tenzij het lid zelf kiest om te betalen via domiciliƫring, dan wordt het gekozen abonnement met elke 4 weken verlengd. Een jaarabonnement is een jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd. Een 10 beurtenkaart is strikt persoonlijk, is 12 maanden geldig en is niet verlengbaar of overdraagbaar naar andere personen.

Artikel 5: Beƫindiging van een lidmaatschap. Upgrade behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beƫindigen in ƩƩn van onderstaande gevallen; a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van Upgrade ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van Upgrade misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet is voldaan. Leden kunnen zelf het lidmaatschap niet opzeggen. Het lidmaatschap is lopende voor de gekozen periode.

Artikel 6: Blessures/Ziekte door training. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Upgrade het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 1 week. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7: Programma, Risico en aansprakelijkheid. Upgrade rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de training. Deelname aan de trainingen in Upgrade en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Deelnemers zijn verzekerd bij hun mutualiteit.
Artikel 7a. Upgrade is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
Artikel 7b. Upgrade is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om letsels te voorkomen.
Artikel 7c. Upgrade is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of een andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Artikel 7d. Upgrade is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Artikel 7e. Upgrade is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Upgrade. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 8. Gedrag van leden. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke Upgrade aanbiedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beƫindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen!

Artikel 9. Media. Er zal sporadisch professionele foto’s en video’s genomen worden tijdens de lessen. U geeft hierbij toestemming dat wij deze foto’s en video’s mogen gebruiken op social media en op onze website. We gaan met deze media zorgvuldig om.